12 Th12 2016

INTERNAL AUDIT MANAGER

Tên Công Ty: We Connect
Địa chỉ: Lầu 2, tòa nhà Anh Đăng, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, TP.HCM
Liên hệ: 0937 33 50 77 (Ms. Hai)
Thông Tin Công Ty

We Connect specializes in providing services of human resource management consulting. Our mission is to successfully connect the clients with the candidates in all fields and careers and bring the ultimate solutions to the firms.

A Client of We Connect is recruiting a qualified candidate for the position.

Thông Tin Việc Làm
Ngành Nghề: Kiểm toán/Kế Toán Lĩnh Vực: Kiểm toán/Kế Toán
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Mức Lương: Thương Lượng
Mô Tả Công Viêc

 

1. CỐ VẤN CHO TIỂU BAN KIỂM SOÁT NỘI BỘ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI KIỂM TOÁN NỘI BỘ

 a.   Thực hiện các chỉ đạo của Tiểu ban KSNB kiểm soát các hoạt động của Ban TGĐ

 b.   Hỗ trợ điều tra các hoạt động trọng yếu nghi ngờ có gian lận trong nội bộ doanh nghiệp và báo cáo kết quả lên Ban TGĐ và Tiểu ban kiểm soát nội bộ.

 c.   Xây dựng kế  hoạch soát xét hoặc kiểm toán hàng năm  linh hoạt  về  các lĩnh vực  tài chính, tuân thủ, hoạt động công ty bằng các phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro thích hợp

 d.   Chỉ đạo,  tổ  chức  và thực  hiện  các cuộc kiểm  toán theo kế hoạch kiểm  toán đã được  phê duyệt bao gồm các công tác đặc biệt hoặc các dự án được  Ban TGĐ yêu cầu phù hợp với nhiệm vụ của Phòng kiểm toán nội bộ

 e.   Cung cấp một danh sách các chỉ tiêu đo lường  hiệu quả hoạt động và các kết quả quan trọng cho Tiểu ban KSNB

 f.    Báo cáo thường xuyên cho Tiểu ban KSNB về việc thực thi kế hoạch năm và các chỉ tiêu đề ra cho Ban Điều hành

 g.   khuyến nghị về các chỉ tiêu/ kế hoạch không đạt được  và biện pháp khắc phục

 h.   Lập  ngân sách hoạt  động  trình Tiều  ban KSNB trên cơ  sở nhàm đảm bảo đáp ứng đủ nhân lực thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm

 i.    Cập  nhật  cho Tiểu  ban KSNB về  các xu hướng  nổi bật  và những kinh nghiệm thành công trong nghề kiểm toán nội bộ

 j.    Đánh giá và cho ý kiến đối với việc sáp nhập/hợp  nhất các phòng ban quan trọng; đánh giá dịch vụ, quy trình, hoạt động và kiểm soát mới hoặc khi có sự thay đổi

 k.   Hoàn tất các báo cáo kiểm toán nội bộ đúng thời hạn gửi đến Tiểu ban kiểm soát nội bộ và HĐQT

2. BỘ PHẬN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

a.   Hoạch định các biện pháp phòng ngừa rủi ro về tài chính

 -     Dựa trên các thông tin điều hành về kế hoạch kinh doanh, tài chính và kế  toán năm được  cập nhật liên tục từ  Ban TGĐ, thực hiện công tác đánh giá rủi ro và xác định các biện pháp kiểm soát nhằm giảm thiểu rủi ro một cách thích hợp

 -     Thiết  lập  mội trường  kiểm  soát tốt giúp phản  ánh trung thực tình hình thực hiện và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

 -    Soạn thảo kế hoạch kiểm toán hàng năm b.   Kiểm soát quá trình thực thi

-     Kiểm tra, xem xét và duy trì tính tuân thủ theo quy định của nhà nước  và các chính sách của công ty trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh

 -     Phối hợp với các bộ phận khác để kiểm tra, kiểm soát (như bộ phận tuân thủ, pháp luật và kiểm toán độc lập) và hỗ trợ Tiểu ban Kiểm soát nội bộ khi có yêu cầu

 c.   Đánh giá và đề xuất giải pháp cải thiện

 -     Phân tích và đưa ra kết luận về tính hiệu quả và hữu hiệu của môi trường kiểm soát

 -     Xác định khoản cách kiểm soát và khuyến nghị các cơ hội cải thiện

 -     Hoàn thiện các hoạt động và tăng giá trị của Công ty bằng cách sử  dụng phương  pháp kiểm  toán có hệ  thống để đánh giá tính hiệu quả của việc kiểm soát, quản lý rủi ro và tính tuân thủ của các quy trình

Xem xét, chỉnh sửa, hoàn thiện các quy trình, chính sách của các đơn vị liên quan trong công ty

 3. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

 a.   Làm việc chặt chẽ với Ban TGĐ để xác định phạm vi công việc tại Tập đoàn và các đơn vị trực thuộc hoặc các mối quan tâm về kiểm soát được  Ban TGĐ xác định.

 b.   Đánh giá và cho ý kiến đối với việc sáp nhập/hợp  nhất các phòng ban quan trọng; đánh giá dịch vụ, quy trình, hoạt động và kiểm soát mới hoặc khi có sự thay đổi

 c.   Tư vấn cho Ban TGĐ và các phòng ban về các vấn đề  kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và quản trị doanh nghiệp

 4. VP THƯỜNG TRỰC HĐQT

 a.   Báo cáo hành chính cho Văn phòng thường trực HĐQT.

 5. KHÁC

 a.   Phối hợp làm việc với kiểm toán độc lập báo cáo tài chính giữa niên độ/năm cho tập đoàn.

 b.   Xem xét phạm vi công việc của kiểm toán độc lập và các cơ quan khác với mục đích giúp đỡ  các đơn vị đó cung cấp cho Công ty các báo cáo kiểm toán tối ưu với chi phí hợp lý

 c.   Đánh giá kết quả làm việc của các kiểm toán viên nội bộ

 d.   Xây dựng và nâng cao chất lượng  đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu công tác

 II. HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ
 

 a.   Thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm trình Tiểu ban kiếm soát nội bộ phê duyệt

 b.   Cung cấp Báo cáo đánh giá hàng năm về hiệu quả và tính đầy đủ của các quy trình điều hành hoạt động và kiểm soát rủi ro tại Công ty theo các lĩnh vực được  quy định.

 c.   Báo cáo các vấn đề  trọng yếu liên quan đến  quy trình hoạt động tại Công ty, bao gồm cả  những cải tiến tiềm năng cho các quy trình này.

 d.   Định kỳ cung cấp thông tin về  tình trạng và các kết quả của kế hoạch kiểm toán năm và tính hiệu quả của các nguồn lực của phòng KTNB

 e.   Tuân thủ các quy trình nhằm đạt mục tiêu chất lượng  Công ty và tuân thủ tính bảo mật thông tin của Công ty.

 III. ĐỐI NGOẠI
 1. KHÁCH HÀNG TỪ BÊN NGOÀI

 a.   Xây dựng và duy trì mối quan hệ với kiểm toán độc lập nhằm xây dựng hình ảnh tốt đẹp về Công ty nhưng vẫn đảm bảo tính độc lập.

 b.   Tham gia các hoạt động về quảng bá và quan hệ công chúng theo chỉ đạo của Tiểu ban Kiểm soát nội bộ hoặc người được uỷ quyền.

 2. KHÁCH HÀNG TỪ BÊN TRONG

 a.   Làm cầu nối liên lạc, trao đổi công việc và thông tin nội bộ giữa Tiểu ban kiểm soát nội bộ, Ban TGĐ và các Khối chức năng trong Công ty.

b.   Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với toàn thể CBCNV Công ty cũng như các Công ty con và Công ty thành viên.

IV. QUYỀN HẠN - NGHĨA VỤ
 
 1. QUYỀN HẠN

 a.   Được quyền đề xuất các nguồn lực và thông tin điều hành cần thiết.

 b.   Được quyền tham gia đóng góp ý kiến, sáng kiến nhằm cải tiến cơ chế, chính sách Quản trị Điều hành Công ty.

 c.   Được  quyền từ chối các yêu cầu cung cấp thông tin nếu chưa được  sự đồng ý của Thành viên Tiểu ban kiểm soát nội bộ hoặc người được  uỷ quyền.

 d.   Được quyền từ chối các văn bản, hồ sơ không đầy đủ, không đúng nội dung uỷ quyền, không đúng quy trình và

được  quyền yêu cầu các Khối chức năng điều chỉnh lại cho phù hợp với quy trình, chính sách Công ty.

 2. NGHĨA VỤ

 a.   Sử dụng năng lực bản thân để phục vụ mục đích chung toàn Công ty, không lợi dụng các thông tin có được  để mang lại lợi ích cá nhân.

 b.   Trung thực, mẫn cán và linh hoạt trong việc thực hiện nhiệm vụ được  giao. c.   Có tinh thần tập thể/nhóm để hoàn thành mục tiêu chung của Công ty.

d.   Bảo mật thông tin, đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối về thông tin của HĐQT, Tiểu ban KSNB và của Công ty. e.   Hỗ trợ tối đa các yêu cầu, đề nghị hợp lý cho công việc liên quan của các Khối/Phòng/Ban trong Công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Báo cáo trực tiếp cho Chủ tịch và Phó Chủ tịch.

Độ tuổi từ 30 đến 40 tuổi (nữ giới ưu tiên)

Yêu cầu giao tiếp tiếng Anh giỏi 4 kỹ năng.

 

.

Ứng Tuyển Công Việc Này